Prosjektledelse

Planlegging - Gjennomføring - Kommunikasjon - Rapportering

Hva er prosjektledelse?

Et prosjekt er ofte definert som en «jobb» som skal utføres med en gitt startdato og sluttdato, samt et gitt prosjektteam og en gitt kostnadsramme. Å håndtere dette på en god måte fordrer at noen leder prosjektet. For å lykkes med dette kreves det gjerne noe teoretisk kunnskap men mest av alt erfaring fra tidligere prosjekter.

Prosjektplanlegging

Initiering og mandat

I starten av et prosjekt er det viktig å få klarhet i og forstå prosjektets mandat.

Prosjektmål og suksesskriterier

Mål og kriterier er viktige for å styre og levere et godt prosjektresultat. En viktig faktor her er å gjøre mål og kriterier målbare.

Fallgruver

Her er det snakk om å identifisere fallgruver og forutsetninger for et godt resultat,

Leveranser og arbeidspakker

Del opp prosjektet i mindre deler som settes opp som en serie mindre leveranser.

Styring av usikkerhet og risiko

FInn metoder for håndtering av risikofaktorer og usikkerhetsstyring.

Hovedkomponenter i prosjektestimater

Beskrivelse av de viktigste komponentene i prosjektestimatet.

Valg av prosjektmodell

Med fordeler og ulemper ved ulike modeller på plass velges modellen for prosjektets organisering.

Prosjektorganisering

Beskrivelse av fordeler og ulemper ved ulike modeller.

Prosjektoppfølging

Sett opp ulike modeller for oppfølging av prosjektet.

Elementer i Prosjektgjennomføringen

Gevinstrealisering

Her dreier det seg om flere ting som bl.a. bedre og mer effektive arbeidsprosesser, færre feilkilder og at en større del av den totale ressursinnsatsen er eksternt rettet og inntektsskapende.

Prosjektets livssyklus

Livssyklusen har 4 hovedpunkter. Det dreier seg om planlegging, utføring, kontroll og iverksettelse.

Budsjettbehov

Et prosjektbudsjett må være relatert til hva som skapes og leveres. Det etableres med fordel basert på milepæler slik at budsjettet er knyttet til realiseringen av de definerte milepælene. Nøkkelord her er strategi, effektivisering, forventninger, motivasjon, ansvarsfordeling og kontroll.

Fremdrift og oppfølging

Oppfølging av prosjektet gjøres basert på de tre styringsparameterne arbeidsomfang, tid og kostnader.

Kommunikasjon og rapportering

De fleste prosjekter har en prosjekteier og styringsgruppe som prosjektleder rapporterer til.
Det må klargjøres når de ulike møter skal gjennomføres og hvilke parameter det skal rapporteres på.

Prosjektlederrollen

Rollen og mandatet må beskrives tydelig og det må
utarbeides gode prosjektmål og suksesskriterier og gjøre disse målbare.

Utvikling og kultur

Valg av nøkkelressurser er en grunnleggende premissgiver i alle prosjekter. Alle prosjekter har sine særegenheter og stikkord her er team spirit og helhetsforståelse fra hele prosjektteamet. Det er ressursene i prosjektet som skal levere og disse må gjøres i stand til å kunne gjøre jobben på en god måte i det aktuelle prosjektet.

Prosjektverktøy

Vurdere ulike digitale verktøy for på en god måte kunne håndtere fremdrift, ressurssituasjonen, økonomi og risikobildet i det aktuelle prosjektet. Valget gjøres og opplæring i de ulike verktøy gjennomføres.

Hvordan håndtere risiko og usikkerhet

Ved gjennomføring av et prosjekt er det som oftest både usikkerhet og en rekke risikofaktorer. Det er viktig for gjennomføringen og måloppnåelsen at man har en plan og ulike metoder og verktøy for å håndtere usikkerhet og risikofaktorer.

Ved håndtering av usikkerhet og risiko er det noen områder som skiller seg ut:

– Identifisering av risiko

– Strukturering og modellering av risiko

– Behandling av hendelsesusikkerhet

– Plan for risikooppfølging og styring i gjennomføringsfasen

– Korreksjon og avvikskontroll, lukking av risikoforhold

– Beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i usikkerhetsstyring

– Sette opp logiske relasjoner mellom arbedspakkene i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk

– Bruke indekser for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prosesser

– Erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak

– Vurdere forytsetningene for å lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet

– Analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser

– Vurdere hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektets varighet, størrelse og kompleksitet

– Erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter

 

Kontakt oss for mer informasjon

La oss bistå deg i ditt neste prosjekt

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange