Prosessledelse

Hvorfor prosessledelse?

For mange foretak er det i dag avgjørende at de har viljen og evnen til å endre seg. I slike endringsprosesser er endingsledelse av stor betydning.

Hurtige endringer, tverrfaglige prosesser, nye forretningsmodeller og samarbeidsstrukturer krever god fasilitering for å løse komplekse utfordringer, og skape ønskede resultater.

Hva innebærer så dette?

Organisasjoner skaper og tilbyr sine produkter og tjenester gjennom prosesser. Prosessledelse, dvs. å styre og forbedre virksomhetens verdiskapende arbeidsprosesser. er nødvendig for bedrifter i alle sektorer. Et stadig sterkere fokus på omstilling, digitalisering, kundeorientering og effektivisering både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt. 

I mange tilfelle gjennomføres dette ved hjelp av Workshops hvor man definerer mål for workshop, planlegger denne og følger opp.

Kommunikasjon og samhandling

En prosessleder skaper gode prosesser for ulike typer mennesker (for eksempel introverte/ekstroverte) ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styre dynamikken og påvirke stemningen, selge inn budskapet sitt og forholde seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

Man leder prosesser gjennom involvering og inkludering for å få bedre eierskap til løsning og mål.

Målet er å gjøre det enkelt for mennesker å jobbe sammen. Man retter søkelyset på målet og sørger for at alle involverte bidrar med sin kompetanse. 

I nyere tid har betydningen av prosesstenkning i forbindelse med digitalisering vært svært aktuelt.

Kontakt oss for mer informasjon

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange